RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 25 maja rozpoczęto stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją dbającą o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (kod pocztowy: 66-400), przy ul. Chopina 52 b. 8, tel.: 95 72 16 007, e-mail: alms@ajp.edu.pl.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem Sekretariatu, e-mail: alms@ajp.edu.pl.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody, jeżeli była ona udzielana, w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

UCZNIOWIE

 • Celem przetwarzania danych jest dokumentacja procesu nauczania.
 • Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. OKE, organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania dziennika elektronicznego)

KANDYDACI NA UCZNIÓW

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

PRACOWNICY, ZLECENIOBIORCY

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
 • Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo w celu wykonania umowy.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonania umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny pracy, BHP, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego)

KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ.U. z 2018 r. poz. 917, ZE ZM.), Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2018 r. poz. 967, ZE ZM.) oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do uznania kandydatury za ważnej.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

KONTRAHENCI

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy.
 • Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)

WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁACZNIE PO UZYSKANIU ZGODY OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKRESLONE W TREŚCI ZGODY.