Jaką szkołą jesteśmy

Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego to szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

Ambicją szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom uzdolnionym sportowo, zarówno jeśli chodzi o rozwój naukowy jak i sportowy. Jesteśmy szkołą dla tych uczniów, którzy chcą w jak najlepszym stopniu pogodzić naukę z uprawianiem sportu. Zajęcia sportowe są połączone z przedmiotami ogólnokształcącymi w planie lekcji, co powoduje, że uczeń w szkole zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, a jednocześnie trenuje wybraną dyscyplinę sportu.

Powyższy cel Szkoła realizuje poprzez:
• realizację programów nauczania, uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów (tzn. programy nauczania obowiązujące w naszej szkole są zgodne
z obowiązującymi w szkołach publicznych),
• wykorzystywanie w pracy dydaktycznej nowoczesnych środków dydaktycznych
i nowoczesnych metod pracy,
• umożliwienie uczniom rozwijania również innych talentów i zainteresowań poprzez udział
w konkursach, szkolnych kołach zainteresowań, przygotowywanych w szkołach imprezach, działalność w Samorządzie Uczniowskim,
• realizację Programu Szkolenia Sportowego opracowywanego dla danej grupy trenującej koszykówkę lub piłkę nożną,
• zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (część z nich to nauczyciele akademiccy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),
• zatrudnianie trenerów i specjalistów z klubów sportowych w celu realizacji programu szkolenia sportowego,
• ścisłą współpracę z klubami sportowymi.